ഖുർആൻ ബൈബിളിന്റെ അനുകരണമോ?

ചോദ്യം- ''മുഹമ്മദ് തന്റെ കാലത്തെ യഹൂദ-ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാഷയിലും ശൈലിയിലും അവതരിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പൂർവസമൂഹങ്ങളെ...

കുട്ടികളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന സ്വദഖ

ചോദ്യം- കുട്ടികളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന സ്വദഖ നൽകുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്.? ഉത്തരം- കുട്ടികൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും...

Behavioral etiquette

വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കളഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ

ചോദ്യം- ഒരു യാത്രയിൽ വീണുകിട്ടിയ ഒരു വസ്തു കൈവശമുണ്ട്. സാഹചര്യം സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി...

രോഗം പിടിപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്?

ചോദ്യം: വിശ്വാസം കൈകൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ പിതാവ് മാരകമായ രോഗത്താൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താതെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുക?...

MOST POPULAR

UP TO DATE

ഖുർആൻ ബൈബിളിന്റെ അനുകരണമോ?

ചോദ്യം- ''മുഹമ്മദ് തന്റെ കാലത്തെ യഹൂദ-ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാഷയിലും ശൈലിയിലും അവതരിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പൂർവസമൂഹങ്ങളെ...

കുട്ടികളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന സ്വദഖ

ചോദ്യം- കുട്ടികളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന സ്വദഖ നൽകുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്.? ഉത്തരം- കുട്ടികൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും...

UP TO DATE

പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും?

ചോദ്യം: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതിന്റെ വിധിയെന്താണ്? മറുപടി: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്നാണ് അധിക പണ്ഡിതരും കാണുന്നത്. ചില...

പിതാവിനോട് പിണങ്ങിയ പുത്രി

ചോദ്യം- വിവാഹിതയായ ഒരു പുത്രി സ്വന്തം പിതാവുമായി പിണങ്ങി. അവൾ പിതാവുമായി കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുകയോ...

കുട്ടികളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന സ്വദഖ

ചോദ്യം- കുട്ടികളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന സ്വദഖ നൽകുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്.? ഉത്തരം- കുട്ടികൾ...

പുരുഷന്മാർക്ക് പട്ടും സ്വർണവും

ചോദ്യം: പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണവും പട്ടും നിഷിദ്ധമാക്കിയതിന്റെ യുക്തിയെന്താണ്? പുരുഷന്മാർ അതുപയോഗിച്ചാൽ വല്ല ഭവിഷ്യത്തുമുണ്ടാകുമോ? ഉത്തരം: പുരുഷന്മാർക്ക്...

Special Page

error: Content is protected !!