കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കൽ

ചോദ്യം: അനാഥരോ അഗതികളോ ആയ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയെന്താണ്? ഉത്തരം: കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനു രണ്ടു രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ദത്തെടുക്കുന്ന...

കുട്ടികളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാമോ?

ചോദ്യം: ജാരസന്താനത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിന്റെ ശർഈ നിലപാട് എന്താണ്? ഉത്തരം: സ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യ ശിശുക്കളെ- അവർ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച വരാകട്ടെ,...

Behavioral etiquette

ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടാൽ എന്ത് ചൊല്ലണം ?

ചോദ്യം : സാധാരണയായി ഒരു മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നാം മുസ്ലിം കൾ ചൊല്ലാറുള്ള 'ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ...

തുമ്മലും തശ്മീത്തും*

ചോദ്യം - ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല....

UP TO DATE

പരസ്യങ്ങൾക്കു മോഡലായി ജോലി?

ചോദ്യം: പുരുഷന്മാർ പരസ്യങ്ങൾക്കു മോഡലായി ജോലി നോക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യാ അനുവദനീയമാണോ? ഉത്തരം: അനുവദനീയമായ സംഗതികൾ...

കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കൽ

ചോദ്യം: അനാഥരോ അഗതികളോ ആയ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയെന്താണ്? ഉത്തരം: കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനു രണ്ടു രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ദത്തെടുക്കുന്ന...

കുട്ടികളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാമോ?

ചോദ്യം: ജാരസന്താനത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിന്റെ ശർഈ നിലപാട് എന്താണ്? ഉത്തരം: സ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യ ശിശുക്കളെ- അവർ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച വരാകട്ടെ,...

UP TO DATE

പരസ്യങ്ങൾക്കു മോഡലായി ജോലി?

ചോദ്യം: പുരുഷന്മാർ പരസ്യങ്ങൾക്കു മോഡലായി ജോലി നോക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യാ അനുവദനീയമാണോ? ഉത്തരം: അനുവദനീയമായ സംഗതികൾ...

കുട്ടികളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാമോ?

ചോദ്യം: ജാരസന്താനത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിന്റെ ശർഈ നിലപാട് എന്താണ്? ഉത്തരം: സ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യ ശിശുക്കളെ- അവർ...

ദൈവിക നീതിയും സാമ്പത്തികസമത്വവും

ചോദ്യം- "അല്ലാഹു ചിലരെ സമ്പന്നരും ചിലരെ ദരിദ്രരും ആക്കിയതെന്ത്?' ഈ പ്രശ്നം എന്നെ വല്ലാതെ...

Special Page

error: Content is protected !!