ഉദ്ഹിയ്യത്ത്- മുടിയും നഖവും നീക്കാമോ?

ചോദ്യം- ഉദ്ഹിയ്യത്ത് അറുക്കുന്നവർക്ക് മുടിയും നഖവും നീക്കാമോ? ഉത്തരം- ഉള്ഹിയ്യത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ദുൽഹിജ്ജ ഒന്ന് മുതൽ ബലിയറുക്കുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ...

ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടാൽ എന്ത് ചൊല്ലണം ?

ചോദ്യം : സാധാരണയായി ഒരു മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നാം മുസ്ലിം കൾ ചൊല്ലാറുള്ള 'ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ...

Behavioral etiquette

ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടാൽ എന്ത് ചൊല്ലണം ?

ചോദ്യം : സാധാരണയായി ഒരു മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നാം മുസ്ലിം കൾ ചൊല്ലാറുള്ള 'ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ...

തുമ്മലും തശ്മീത്തും*

ചോദ്യം - ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല....

UP TO DATE

ഉദ്ഹിയ്യത്ത്- മുടിയും നഖവും നീക്കാമോ?

ചോദ്യം- ഉദ്ഹിയ്യത്ത് അറുക്കുന്നവർക്ക് മുടിയും നഖവും നീക്കാമോ? ഉത്തരം- ഉള്ഹിയ്യത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ദുൽഹിജ്ജ ഒന്ന് മുതൽ ബലിയറുക്കുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ...

ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടാൽ എന്ത് ചൊല്ലണം ?

ചോദ്യം : സാധാരണയായി ഒരു മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നാം മുസ്ലിം കൾ ചൊല്ലാറുള്ള 'ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ...

UP TO DATE

ദൈവിക നീതിയും സാമ്പത്തികസമത്വവും

ചോദ്യം- "അല്ലാഹു ചിലരെ സമ്പന്നരും ചിലരെ ദരിദ്രരും ആക്കിയതെന്ത്?' ഈ പ്രശ്നം എന്നെ വല്ലാതെ...

ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കിട്ടേണ്ടതെത്ര?

ചോദ്യം- എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്പന്നനാണ്. വമ്പിച്ച സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും ബേങ്ക് നിക്ഷേപവുമുണ്ട്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹമൊരു...

Special Page

error: Content is protected !!