മുലകുടി മാറ്റൽ ശറഈ നിലപാടെന്താണ്?

ചോദ്യം: ഭർത്താവിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഭാര്യ ശരിക്കു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത എട്ടൊമ്പതുമാസം മാത്രം പ്രായമായ ശിശുവിന്റെ...

മൃതദേഹം അന്യ സ്ത്രീ-പുരുഷൻമാർക്ക് കാണാമോ?

ചോദ്യം: സ്ത്രീകൾ മരിച്ചാൽ മൃതദേഹം അന്യ പുരുഷൻമാരും നേരെ മറിച്ചും കാണാൻ പാടില്ല എന്നു കേൾക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഉത്തരം:...

Behavioral etiquette

ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടാൽ എന്ത് ചൊല്ലണം ?

ചോദ്യം : സാധാരണയായി ഒരു മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നാം മുസ്ലിം കൾ ചൊല്ലാറുള്ള 'ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ...

തുമ്മലും തശ്മീത്തും*

ചോദ്യം - ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല....

UP TO DATE

മുലകുടി മാറ്റൽ ശറഈ നിലപാടെന്താണ്?

ചോദ്യം: ഭർത്താവിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഭാര്യ ശരിക്കു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത എട്ടൊമ്പതുമാസം മാത്രം പ്രായമായ ശിശുവിന്റെ...

മൃതദേഹം അന്യ സ്ത്രീ-പുരുഷൻമാർക്ക് കാണാമോ?

ചോദ്യം: സ്ത്രീകൾ മരിച്ചാൽ മൃതദേഹം അന്യ പുരുഷൻമാരും നേരെ മറിച്ചും കാണാൻ പാടില്ല എന്നു കേൾക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഉത്തരം:...

UP TO DATE

മുലകുടി മാറ്റൽ ശറഈ നിലപാടെന്താണ്?

ചോദ്യം: ഭർത്താവിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഭാര്യ ശരിക്കു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത എട്ടൊമ്പതുമാസം...

Special Page

error: Content is protected !!