അസ്ഹാബുസ്സബ്ത്തിനെ കുരങ്ങന്മാരാക്കിയത്?

ചോദ്യം: അല്ലാഹു എന്ത് കാരണത്താലാണ് അസ്ഹാബുസ്സബ്ത്തിനെ കുരങ്ങന്മാരാക്കിയത്? മറ്റു ജീവികളാക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുരങ്ങന്മാരാക്കി മാറ്റിയത്? മറുപടി: ജൂതമതത്തില്‍പെട്ടവരായിരുന്നു അസ്ഹാബുസ്സബ്ത്ത്. അസ്ഹാബുസ്സബ്ത്തിനെ...

ഭൂമിയിലെ വൈകല്യം സ്വർഗത്തിലുമുണ്ടാകുമോ?

ചോദ്യം- "ഭൂമിയിലെ അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമോ മനുഷ്യരെല്ലാം പരലോകത്തും? വികലാംഗരും വിരൂപരുമെല്ലാം ആ വിധം തന്നെയാകുമോ?'' ഉത്തരം- ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പദാർഥനിഷ്ഠമായ...

സ്വർഗത്തിലും സ്ത്രീവിവേചനമോ?

ചോദ്യം- "പരലോകത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർഗകന്യകകളെ ഇണകളായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം ഇണകളെ കിട്ടുമെന്ന് എവിടെയും...

Behavioral etiquette

വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കളഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ

ചോദ്യം- ഒരു യാത്രയിൽ വീണുകിട്ടിയ ഒരു വസ്തു കൈവശമുണ്ട്. സാഹചര്യം സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി...

രോഗം പിടിപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്?

ചോദ്യം: വിശ്വാസം കൈകൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ പിതാവ് മാരകമായ രോഗത്താൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താതെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുക?...

MOST POPULAR

UP TO DATE

ഭൂമിയിലെ വൈകല്യം സ്വർഗത്തിലുമുണ്ടാകുമോ?

ചോദ്യം- "ഭൂമിയിലെ അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമോ മനുഷ്യരെല്ലാം പരലോകത്തും? വികലാംഗരും വിരൂപരുമെല്ലാം ആ വിധം തന്നെയാകുമോ?'' ഉത്തരം- ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പദാർഥനിഷ്ഠമായ...

സ്വർഗത്തിലും സ്ത്രീവിവേചനമോ?

ചോദ്യം- "പരലോകത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർഗകന്യകകളെ ഇണകളായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം ഇണകളെ കിട്ടുമെന്ന് എവിടെയും...

UP TO DATE

പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും?

ചോദ്യം: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതിന്റെ വിധിയെന്താണ്? മറുപടി: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്നാണ് അധിക പണ്ഡിതരും കാണുന്നത്. ചില...

കൂട്ടൂകച്ചവടത്തിലെ ലാഭം പലിശയാകാതിരിക്കാൻ

ചോദ്യം: നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൂട്ടൂകച്ചവടം (Joint venture) പൊടിപൊടിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ പക്കൽ അഞ്ചോ പത്തോ...

പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും?

ചോദ്യം: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതിന്റെ വിധിയെന്താണ്? മറുപടി: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്നാണ് അധിക പണ്ഡിതരും കാണുന്നത്. ചില...

പുരുഷന്മാർക്ക് പട്ടും സ്വർണവും

ചോദ്യം: പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണവും പട്ടും നിഷിദ്ധമാക്കിയതിന്റെ യുക്തിയെന്താണ്? പുരുഷന്മാർ അതുപയോഗിച്ചാൽ വല്ല ഭവിഷ്യത്തുമുണ്ടാകുമോ? ഉത്തരം: പുരുഷന്മാർക്ക്...

Special Page

error: Content is protected !!