തുമ്മലും തശ്മീത്തും*

ചോദ്യം - ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല....

ഭർത്തൃപുത്രനുമായുള്ള ബന്ധം

ചോദ്യം- സ്ത്രീക്ക് ഭർത്തൃപുത്രനുമായി തനിച്ചാകാമോ? വിശിഷ്യാ ഭർത്താവ് പ്രായാധിക്യമുള്ളയാളും പുത്രൻ യുവാവുമാകുമ്പോൾ? ഉത്തരം- ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്താവുന്ന...

Behavioral etiquette

തുമ്മലും തശ്മീത്തും*

ചോദ്യം - ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല....

മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ

ചോദ്യം- ഞാൻ അഞ്ചുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ശിശുവായിരിക്കെ എന്നെ പിതാവിന്റെ കൈകളിലേൽപിച്ച് മാതാവ് അദ്ദേഹവുമായി വേർപിരിഞ്ഞു. പിതൃസഹോദരിയാണ് പിന്നീട്...

MOST POPULAR

UP TO DATE

തുമ്മലും തശ്മീത്തും*

ചോദ്യം - ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല....

ഭർത്തൃപുത്രനുമായുള്ള ബന്ധം

ചോദ്യം- സ്ത്രീക്ക് ഭർത്തൃപുത്രനുമായി തനിച്ചാകാമോ? വിശിഷ്യാ ഭർത്താവ് പ്രായാധിക്യമുള്ളയാളും പുത്രൻ യുവാവുമാകുമ്പോൾ? ഉത്തരം- ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്താവുന്ന...

UP TO DATE

പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും?

ചോദ്യം: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതിന്റെ വിധിയെന്താണ്? മറുപടി: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്നാണ് അധിക പണ്ഡിതരും കാണുന്നത്. ചില...

ഭര്‍ത്താവിന്റെ സമ്പത്തില്‍നിന്ന് ഭാര്യക്ക് ദാനം ചെയ്യാമോ?

ചോദ്യം: എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് പണം വീട്ടില്‍ വെച്ചാണ് പോവാറുള്ളത്. അതില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ നിനക്ക്...

കച്ചവടത്തിലെ ലാഭത്തിന് പരിധിയുണ്ടോ?

ചോദ്യം- കച്ചവടത്തിലെ ലാഭത്തിന് ശരീഅത്ത് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതോ ലാഭത്തിന്റെ പരിധി നിർണയിക്കുന്നതിൽ വ്യാപാരി...

തുമ്മലും തശ്മീത്തും*

ചോദ്യം - ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അത്...

Special Page

error: Content is protected !!