സ്ത്രീകളോട് സലാം പറയൽ

ചോദ്യം- ഞങ്ങൾ സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥിനികളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ ക്ലാസിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സലാം പറയുകയും ഞങ്ങൾ സലാം മടക്കുകയും...

പെരുന്നാളിലെ മൃഗബലി

ചോദ്യം-  ബലികർമം ബാധ്യതയാകുന്നതെപ്പോൾ? കഴിവുള്ളവർ ബലിയറുക്കാതിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരു കുടുംബം ഒരു ആടിനെ ബലിയറുത്താൽ മതിയാകുമോ? ബലിയറുത്ത മാംസം...

Behavioral etiquette

വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കളഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ

ചോദ്യം- ഒരു യാത്രയിൽ വീണുകിട്ടിയ ഒരു വസ്തു കൈവശമുണ്ട്. സാഹചര്യം സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി...

രോഗം പിടിപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്?

ചോദ്യം: വിശ്വാസം കൈകൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ പിതാവ് മാരകമായ രോഗത്താൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താതെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുക?...

MOST POPULAR

UP TO DATE

സ്ത്രീകളോട് സലാം പറയൽ

ചോദ്യം- ഞങ്ങൾ സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥിനികളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ ക്ലാസിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സലാം പറയുകയും ഞങ്ങൾ സലാം മടക്കുകയും...

പെരുന്നാളിലെ മൃഗബലി

ചോദ്യം-  ബലികർമം ബാധ്യതയാകുന്നതെപ്പോൾ? കഴിവുള്ളവർ ബലിയറുക്കാതിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരു കുടുംബം ഒരു ആടിനെ ബലിയറുത്താൽ മതിയാകുമോ? ബലിയറുത്ത മാംസം...

UP TO DATE

പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും?

ചോദ്യം: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നതിന്റെ വിധിയെന്താണ്? മറുപടി: പൂച്ചയെ വിൽക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്നാണ് അധിക പണ്ഡിതരും കാണുന്നത്. ചില...

സ്ത്രീ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ

ചോദ്യം- സ്ത്രീ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തുപോയി ജോലിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്‌ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ്? സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെപ്പോലെ തൊഴിലെടുക്കാനും, ഉൽപാദന...

പിതാവിനോട് പിണങ്ങിയ പുത്രി

ചോദ്യം- വിവാഹിതയായ ഒരു പുത്രി സ്വന്തം പിതാവുമായി പിണങ്ങി. അവൾ പിതാവുമായി കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുകയോ...

പർദയും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും

ചോദ്യം-  ''പർദ നിർബന്ധമാക്കുക വഴി ഇസ്‌ലാം സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥക്ക്...

Special Page

error: Content is protected !!