പന്നിയുടെ അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ അനുവദനീയമാണോ?

പന്നിയുടെ ഹൃദയം ഒരു മനുഷ്യനിൽ വിജയകരമായി മാറ്റിവെച്ച വാർത്ത ഈയടുത്താണ് പുറത്തുവന്നത്. ഉടനെ അതിൻ്റെ അനുവദനീയതയെക്കുറിച്ച് പലരും അന്വേഷിക്കുന്നതും...

‘ജുമുഅ മുബാറക്ക്’ പറയുന്നത് ബിദ്അത്താണോ?

ചോദ്യം: ജുമുഅ ദിവസത്തില്‍ ആശംസ അറിയിക്കുന്നത് ബിദ്അത്താണെന്നും, അത് അനുവദനീയമല്ലെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെയാളുകള്‍ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു....

Behavioral etiquette

തുമ്മലും തശ്മീത്തും*

ചോദ്യം - ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല....

മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ

ചോദ്യം- ഞാൻ അഞ്ചുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ശിശുവായിരിക്കെ എന്നെ പിതാവിന്റെ കൈകളിലേൽപിച്ച് മാതാവ് അദ്ദേഹവുമായി വേർപിരിഞ്ഞു. പിതൃസഹോദരിയാണ് പിന്നീട്...

MOST POPULAR

UP TO DATE

പന്നിയുടെ അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ അനുവദനീയമാണോ?

പന്നിയുടെ ഹൃദയം ഒരു മനുഷ്യനിൽ വിജയകരമായി മാറ്റിവെച്ച വാർത്ത ഈയടുത്താണ് പുറത്തുവന്നത്. ഉടനെ അതിൻ്റെ അനുവദനീയതയെക്കുറിച്ച് പലരും അന്വേഷിക്കുന്നതും...

‘ജുമുഅ മുബാറക്ക്’ പറയുന്നത് ബിദ്അത്താണോ?

ചോദ്യം: ജുമുഅ ദിവസത്തില്‍ ആശംസ അറിയിക്കുന്നത് ബിദ്അത്താണെന്നും, അത് അനുവദനീയമല്ലെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെയാളുകള്‍ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു....

UP TO DATE

‘ജുമുഅ മുബാറക്ക്’ പറയുന്നത് ബിദ്അത്താണോ?

ചോദ്യം: ജുമുഅ ദിവസത്തില്‍ ആശംസ അറിയിക്കുന്നത് ബിദ്അത്താണെന്നും, അത് അനുവദനീയമല്ലെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്...

ദൈവിക നീതിയും സാമ്പത്തികസമത്വവും

ചോദ്യം- "അല്ലാഹു ചിലരെ സമ്പന്നരും ചിലരെ ദരിദ്രരും ആക്കിയതെന്ത്?' ഈ പ്രശ്നം എന്നെ വല്ലാതെ...

ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കിട്ടേണ്ടതെത്ര?

ചോദ്യം- എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്പന്നനാണ്. വമ്പിച്ച സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും ബേങ്ക് നിക്ഷേപവുമുണ്ട്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹമൊരു...

ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കിട്ടേണ്ടതെത്ര?

ചോദ്യം- എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്പന്നനാണ്. വമ്പിച്ച സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും ബേങ്ക് നിക്ഷേപവുമുണ്ട്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹമൊരു...

Special Page

error: Content is protected !!