കഅ്ബയും മസ്ജിദുൽ ഹറാമും ഒന്നാണോ?

ചോദ്യം: മുസ്ലിംകളുടെ ഖിബ് ല കഅ്ബയാണെന്നാണല്ലോ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഖിബ്...

മുലകുടി മാറ്റൽ ശറഈ നിലപാടെന്താണ്?

ചോദ്യം: ഭർത്താവിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഭാര്യ ശരിക്കു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത എട്ടൊമ്പതുമാസം മാത്രം പ്രായമായ ശിശുവിന്റെ...

Behavioral etiquette

അഭിനയ കല

ചോദ്യം: സിനിമയിലും നാടകത്തിലും മറ്റും അഭിനയിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം: ഒരു കലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ അഭിനയത്തെ ഇസ്ലാം നിരോധിക്കുന്നില്ല. ആളുകളെ...

ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടാൽ എന്ത് ചൊല്ലണം ?

ചോദ്യം : സാധാരണയായി ഒരു മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നാം മുസ്ലിം കൾ ചൊല്ലാറുള്ള 'ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ...

UP TO DATE

കഅ്ബയും മസ്ജിദുൽ ഹറാമും ഒന്നാണോ?

ചോദ്യം: മുസ്ലിംകളുടെ ഖിബ് ല കഅ്ബയാണെന്നാണല്ലോ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഖിബ്...

മുലകുടി മാറ്റൽ ശറഈ നിലപാടെന്താണ്?

ചോദ്യം: ഭർത്താവിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഭാര്യ ശരിക്കു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത എട്ടൊമ്പതുമാസം മാത്രം പ്രായമായ ശിശുവിന്റെ...

UP TO DATE

മുലകുടി മാറ്റൽ ശറഈ നിലപാടെന്താണ്?

ചോദ്യം: ഭർത്താവിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഭാര്യ ശരിക്കു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത എട്ടൊമ്പതുമാസം...

അഭിനയ കല

ചോദ്യം: സിനിമയിലും നാടകത്തിലും മറ്റും അഭിനയിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം: ഒരു കലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ അഭിനയത്തെ...

ഈ വീട്പണയം ഹറാം തന്നെ

ചോദ്യം: ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് 5 ലക്ഷം 5 വർഷത്തേക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നു. ആ കാലയളവിൽ...

അഭിനയ കല

ചോദ്യം: സിനിമയിലും നാടകത്തിലും മറ്റും അഭിനയിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം: ഒരു കലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ അഭിനയത്തെ...

Special Page

error: Content is protected !!